صورتجلسه ( پنجاه و هفتم ) مورخ 98/09/26 - شورای اسلامی شهر بابلسر-