صورتجلسه ( پنجاه و چهارم ) مورخ 98/09/17 - شورای اسلامی شهر بابلسر-
شورای اسلامی شهر بابلسر

جزییات خبر

1398/09/17
صورتجلسه ( پنجاه و چهارم ) مورخ 98/09/17
  • دستور کار جلسه:

    بررسی نامه های وارده

  • خلاصه مذاکرات

1- نامه یکی از اعضای شورا درخصوص ازدحام متکدیان در چهارراه شریعتی که علاوه بر ایجاد بار ترافیکی چهره نامناسبی ایجاد می نماید قرائت و مقرر شد با مراجع ذیربط مکاتبه شود.

2- نامه هیات کشتی شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت جهت شرکت در لیگ نوجوانان مازندران قرائت و پس از طرح در کمیسیون فرهنگی جهت مساعدت به شهرداری ارجاع گردید.

3- نامه کانون بسیج ورزشکاران بابلسر جهت برگزاری پنجمین یادواره شهدای ورزشکار شهرستان روز یکشنبه مورخه 98/09/08 پس از طرح در کمیسیون فرهنگی جهت مساعدت به شهرداری ارجاع گردید.

4- نامه شماره 86/25/8456 مورخ 98/09/12 فرمانداری محترم درخصوص صورتجلسه 47 مورخ 98/08/21 توسط هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی قرائت و پس از بررسی پاسخ داده شود.

5- نامه شماره 98/20/12923 مورخ 98/09/11 شهرداری محترم درخصوص درخواست آقای مصطفی رجب پور مالک پلاک ثبتی 1/5287 و 1/23907 و  1/5287واقع در خیابان محمدزاده نبش محمدزاده 9 درخصوص خرید مازاد معبر بمساحت 99 متر مربع قرائت و کمیسیون عمران ارجاع گردید.

6- نامه کمیسیون فرهنگی شورا درخصوص برگزاری جشن شب یلدا در روز پنجشنبه مورخ 98/09/28 ساعت 19 عصر در محل سینما شقایق قرائت و جهت مساعدت به شهرداری ارجاع گردید.

  • مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 98/20/13037 مورخ 98/09/12 شهرداری درخصوص ارسال یک سری پیش نویس اصلاحیه و متمم بودجه شماره 2 سال 1398 شهرداری با برآورد بالغ بر 715/000 میلیارد ريال که سهم بودجه جاری 299/776 میلیارد ريال و سهم بودجه عمرانی 415/224 میلیارد ريال می باشد که در اجرای بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با کلیات لایحه و متمم 2 بودجه سال 98 موافقت می گردد.

 *این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 98/20/10255 مورخ 98/07/07 شهرداری محترم درخصوص اجرای بند 8 ماده 55 قانون شهرداریها یک نسخه بیلان عملکرد و تفریغ بودجه منتهی 97/12/28 بالغ بر هفتصد و هشتاد و سه میلیارد و صد و شصت میلیون و صد و سی و هفت هزار و دویست و سی و هشت ريال با توجه به بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/3/1 پس از بررسی درکمیسیون مالی و خزانه داری شورا با کلیات آن موافقت گردید.

 *این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 98/20/10298 مورخ 98/07/07 شهرداری محترم درخصوص اجرای بند 8 ماده 55 قانون شهرداریها یک نسخه بیلان عملکرد و تفریغ بودجه منتهی به 96/12/28 بالغ بر چهارصد و پنجاه و هشت میلیارد و هشتصدو سی و دو میلیون و ششصدو سی و نه هزار و دویست و هشتاد و هشت ريال با توجه به بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوبات 75/3/1 پس از بررسی در کمیسیون مالی و خزانه داری شورا با کلیات آن موافقت گردید.

 *این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

درخصوص انتخابات اعضای کمیسیون المان و مبلمان شهری با حضور 5 نفر از اعضای شورا رای گیری انجام و جناب آقای صادق شفقت بعنوان رئیس کمیسیون و اعضای کمیسیون به شرح ذیل انتخاب شدند.

1-)آقای منصور رمضان نژاد   2-)سرکار خانم فاطمه بهار    3-)آقای هوشیار خسروی   4-)آقای دومان نوعی    5-)آقای صادق شفقت

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 98/20/12624 مورخ 98/09/05 شهرداری محترم درخصوص درخواست خانم فاطمه روحانیان درمورد خرید مازاد معبر بمساحت 13/85 متر مربع از شارع عام واقع در خیابان شریعتی-شریعتی 26 که شهرداری به استناد ماده 19 قانون نوسازی قصد واگذاری مساحت فوق را با قیمت کارشناسی روز دارد ضمن رعایت قوانین مربوط به نوسازی و طرح تفصیلی و تمامی قوانین مربوطه موافقت می گردد.(ضمناً قیمت کارشناسی را به این شورا ارسال فرمایید.)

* این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 98/20/12632 مورخ 98/09/05 شهرداری محترم به پیوست یک نسخه شماره 98/20/12539 مورخ 98/09/04 فی ما بین شهرداری و آقای مهرشاد مهرکیش مالک پلاک ثبتی 1/3016/22412 واقع در در خیابان ولیعصر-کوچه باشگاه اسماعیل زاده به مساحت عرصه 460/52 متر مربع مشتمل بر 6 بند با تامین پارکینگ در محل و با رعایت تمامی قوانین مربوطه و پس از تایید در کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

* این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 98/20/11941 مورخ 98/08/21 شهرداری محترم در خصوص یک نسخه صورتجلسه شماره 98/20/11927 مورخ 98/08/21 فی ما بین شهرداری و آقای محمدرضا شاهپوری مالک پلاک ثبتی 1/1595/31842 واقع در خیابان شهید علیزاده مشتمل بر 5 بند ضمن تامین پارکینگ در محل و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 با رعایت تمامی قوانین مربوطه موافقت می گردد.

* این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 8-ماده واحده

نامه شماره 98/20/12405 مورخ 98/08/30 شهرداری محترم درخصوص یک نسخه صورتجلسه کمیسیون توافقات شماره 12302 مورخ 98/08/28 فی ما بین شهرداری و آقای یحیی حاجی بابایی مالک پلاک ثبتی 1/2284 واقع در خیابان امام روبروی مسجد ولی عصر مشتمل بر 6 بند مشروط بر اینکه پرونده ای در کمیسیون ماده صد نداشته باشد موافقت می گردد.

* این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 9-ماده واحده

نامه شماره 98/20/12403 مورخ 98/08/30 شهرداری محترم در خصوص یک نسخه صورتجلسه کمیسیون توافقات شماره 98/20/11968 مورخ 98/08/22 فی ما بین شهرداری و آقای مهران دارابی و شرکا مالک پلاک ثبتی 1/2432 واقع در خیابان شهید شریفی-شریفی 13 مشتمل بر 4 بند مشروط بر اینکه پرونده قبلی در کمیسیون توافقات و ماده صد نداشته باشد و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

* این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 10-ماده واحده

نامه شماره 98/20/12875 مورخ 98/09/07 شهرداری محترم درخصوص یک نسخه صورتجلسه کمیسیون توافقات شماره 98/20/12712 مورخ 98/09/07 فی ما بین شهرداری و آقای سید رضا شعبانیان مالک پلاک ثبتی 1/10094 واقع در خیابان شهرک قائم 20 متری دوم مشتمل بر 6 بند با تامین پارکینگ در محل بصورت تک واحدی و رعایت کلیه قوانین مربوطه پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

* این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 11-ماده واحده

نامه شماره 98/20/12877 مورخ 98/09/10 شهرداری محترم درخصوص یک نسخه صورتجلسه کمیسیون توافقات شماره 98/20/12714 مورخ 98/09/07 فی ما بین شهرداری و