صورتجلسه ( پنجاه و سوم ) مورخ 98/09/12 - شورای اسلامی شهر بابلسر-
شورای اسلامی شهر بابلسر